To the view open of the hybrid-auctiondirectly directty, click here: OPEN HYBRID-AUCTION VIEW NOW!

ALREADY SOLD
59
DE 01 08 010 48782 BW-HS A MERINOLANDSCHAF
DE010801048782_Seite_Kat59.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 9/7/7
SCRAPIE ARR/ARR
BORN 10.12.2020
WEIGHT 122 kg
BREEDER
Hertler GbR, Deggingen
68
DE 01 06 105 22067 HE-F A MERINOLANDSCHAF
DE010610522067Seite_KAT68.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 7/9/8
SCRAPIE ARR/ARR
BORN 26.12.2020
WEIGHT 129 kg
BREEDER
ZG Rudnik Becker, Fernwald
73
DE 0109 9568 1376 BY-RL A MERINOLANDSCHAF
KAT73.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/8/8
SCRAPIE ARQ/ARQ
BORN 02.01.2021
WEIGHT 122 kg
BREEDER
Klemens Ross, Lonnerstadt
78
DE 01 16 202 05133 TH-O A MERINOLANDSCHAF
DE 01 16 202 05133 seitlich, Kopf rechtsKAT78 .jpg
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/8/7
SCRAPIE ARR/ARR
BORN 19.01.2020
WEIGHT 120 kg
BREEDER
Jens-Uwe Otto, Rohr
75
DE 01 06 105 22069 HE-F A MERINOLANDSCHAF
DE010610522069Seite_KAT75.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 7/8/8
SCRAPIE ARR/ARR
BORN 06.01.2021
WEIGHT 125 kg
BREEDER
ZG Rudnik Becker, Fernwald
66
DE 01 08 010 49239 BW-K A MERINOLANDSCHAF
DE010801049239_SeiteKAT66.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 7/7/8
SCRAPIE ARR/ARQ
BORN 23.12.2020
WEIGHT 120 kg
BREEDER
Kurt Schmelcher, Großaltdorf
67
DE 0109 9272 1694 BY-RR A MERINOLANDSCHAF
KAT67.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/8/8
SCRAPIE ARR/ARQ
BORN 24.12.2020
WEIGHT 123 kg
BREEDER
Michael Schlamp, Neustadt
76
DE 01 08 008 50997 BW-H A MERINOLANDSCHAF
DE010800850997_Seite-KAT76.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/8/7
SCRAPIE ARR/ARQ
BORN 11.01.2021
WEIGHT 115 kg
BREEDER
Hans Schurr, Breitingen
71
DE 0109 9669 1709 BY-BS A MERINOLANDSCHAF
KAT71.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/8/7
SCRAPIE ARR/ARR
BORN 30.12.2020
WEIGHT 137 kg
BREEDER
Schäferei Scherpf, Hammelburg
69
DE 01 15 009 02091 SA-RF A MERINOLANDSCHAF
Katalog-69-DE011500902091_I.jpg
BREEDING CLASS I
LICENSING 7/7/8
SCRAPIE ARR/ARQ
BORN 26.12.2020
WEIGHT 135 kg
BREEDER
Rainer Frischbier, Jütrichau
8
DE 0109 9648 2081 BY-FR A MERINOLANDSCHAF
KAT8.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/8/8
SCRAPIE ARQ/ARQ
BORN 28.02.2020
WEIGHT 159 kg
BREEDER
Alexander Füller, Werneck
5
DE 0109 9572 1505 BY-T A MERINOLANDSCHAF
KAT5.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/9/7
SCRAPIE ARR/ARQ
BORN 27.01.2020
WEIGHT 168 kg
BREEDER
Triesdorf Landw. Lehranstalten, Weidenbach
1
DE 0109 9648 1658 BY-FR A MERINOLANDSCHAF
KAT1.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 7/8/8
SCRAPIE ARR/ARQ
BORN 09.01.2020
WEIGHT 159 kg
BREEDER
Alexander Füller, Werneck
4
DE 01 07 102 42337 RP-B A MERINOLANDSCHAF
Kat 4 A DE010710242337 Seite.jpg
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/9/8
SCRAPIE ARQ/ARQ
BORN 25.01.2020
WEIGHT 170 kg
BREEDER
Schafzucht Bühner, Kandel
7
DE 0109 9678 1490 BY-SI A MERINOLANDSCHAF
IMG_0879KAT7.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 7/8/7
SCRAPIE ARQ/ARQ
BORN 12.02.2020
WEIGHT 165 kg
BREEDER
Schmutz GbR, Höchheim
9
DE 01 08 008 50960 BW-H A MERINOLANDSCHAF
DE010800850960_Seite-KAT9.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/9/8
SCRAPIE ARR/ARQ
BORN 06.03.2020
WEIGHT 151 kg
BREEDER
Hans Schurr, Breitingen
2
DE 0109 9648 1662 BY-FR A MERINOLANDSCHAF
IMG_0860-KAT2.JPG
BREEDING CLASS I
LICENSING 7/8/7
SCRAPIE ARR/ARQ
BORN 16.01.2020
WEIGHT 158 kg
BREEDER
Alexander Füller, Werneck
3
DE 01 07 102 42264 RP-B A MERINOLANDSCHAF
Kat 3 A DE010710242264 Seite.jpg
BREEDING CLASS I
LICENSING 8/8/8
SCRAPIE ARR/ARQ
BORN 23.01.2020
WEIGHT 159 kg
BREEDER
Schafzucht Bühner, Kandel
* nicht für Herdbuchzüchter        ** nicht stationsgeprüft        *** nicht für Herdbuchzüchter, nicht stationsgeprüft